English Español
צרו קשר

 

לוח שיעורים - זמן קיץ התשפ"א

יום ראשון
12:30 פרשת השבוע
מו"ר ראש הישיבה
בחדרי השיעורים שנה א' לפי סבב
17:00 שמירת שבת כהלכתה
מו"ר הרב אביגדר נבנצל
חדר שיעורים- 11
17:30 מסגרת ב'
הרב בנימין יגר
בחדר הכולל
18:00 מהר"ל- נצח ישראל
הרב אליעזר קשתיאל
חדר שיעורים- 6 שיעור ד' ומעלה
18:40 אהבת עולם אהבתיך
הרב חננאל אלרן
חדר שיעורים- 7 שיעור ד' ומעלה
18:45 רמח"ל- מסילת ישרים
הרב אליעזר קשתיאל
חדר שיעורים- 6 שיעורים א'-ב'
יום שני
15:30 תנ"ך- ספר דניאל
הרב טוביה ליפשיץ
חדר שיעורים- 11 שיעור ד' ומעלה
17:00 רמב"ם טוען ונטען
מו"ר הרב אביגדר נבנצל
חדר שיעורים- 11
17:30 מסגרת ב'
הרב בנימין יגר
חדר הכולל
18:00 שיחה שבועית בפ"ש
מו"ר הרב אביגדר נבנצל
ביהמ"ד
18:30 חיים שיש בהם
מו"ר ראש הישיבה
בחדרו לסירוגין: שיעורים ד' /ה'
18:40 תנ"ך- ספר שמואל
הרב טוביה ליפשיץ
חדר שיעורים- 6 שיעורים א'-ב'
22:30 הלכה למעשה
הרב יגאל חבשוש
פינת ביהמ"ד שיעור לילה לכלל השיעורים
יום שלישי
09:00 כוזרי
הרב גדי שלוין
חדר שיעורים- 7 שיעור ד' ומעלה
12:00 בניין הבית
הרב גדי שלוין
חדר שיעורים- 7 שיעור ד' ומעלה
13:00 לבניינה של תורה
מו"ר ראש הישיבה
ביהמ"ד כלל הישיבה
17:30 מסגרת ב'
הרב בנימין יגר
חדר הכולל
18:40 הראי"ה- אורות
הרב אבנר ששר
חדר שיעורים- 7 שיעור ב' ומעלה
18:40 בנין אמונה
הרב יואל רוזנברג
חדר שיעורים- 6 שיעור א'
22:30 מאמרי הראי"ה
מו"ר ראש הישיבה
בביתו שיעור א'- אחת לשבועיים.
שנה א'/ שנה ב' ושיעור ב'- אחת לחודש
יום רביעי
12:20 דרכנו ע"פ שיחות הרצי"ה
מו"ר ראש הישיבה
חדר הכולל שיעור א'
14:10 רמח"ל
הרב אריה שפירא
פינת ביהמ"ד
15:30 הדמות השבועית- הכרת גדולי ישראל תורתם ומשנתם
הרב ישעיהו שטיינברגר
פינת ביהמ"ד
17:30 מסגרת ב'
הרב בנימין יגר
חדר הכולל
18:40 רמח"ל- דרך ה'
הרב יהושע טשרנפסקי
פינת ביהמ"ד שיעורים א' וב'
יום חמישי
08:15 שיעור מסכם בעמוד היומי במשנ"ב
הרב אבנר ששר/ הרב אהרון מורה
ביהמ"ד כלל הישיבה
09:00 כוזרי
הרב גדי שלוין
חדר שיעורים- 7 שיעור ד' ומעלה
17:30 מסגרת ב'
הרב בנימין יגר
חדר הכולל
18:40 מהר"ל- נתיב התורה
הרב יהודה פליסר
חדר שיעורים- 6 שיעור א'
22:45 שב שמעתתא
הרב יוסף אנסבכר
פינת ביהמ"ד שיעור לילה לכלל השיעורים
יום שישי
9:00 רמב"ם- בית הבחירה
מו"ר הרב אביגדר נבנצל
פינת ביהמ"ד