English Español
צרו קשר
נושאים

תוצאות חיפוש

נושא מעביר השיעור
תכ"ו - ברכת\קידוש לבנה. Audio Shiur הרב אבנר ששר
תכ"ב, תכד - השוכח יעלה ויבוא, הלל בראש חודש ודיניו Audio Shiur הרב אבנר ששר
שי"ט, תצ"ז, תי"ט - מלאכת בורר, ברכת החודש, סעודה בר"ח Audio Shiur הרב אבנר ששר
שי"ח - הלכות בישול Audio Shiur הרב אבנר ששר
משנה יומית - סימן תר"ע | הספד, עשיית מלאכה, סעודות בחנוכה Audio Shiur הרב אבנר ששר
ערוב לדבר מצווה, טלטול Audio Shiur הרב אבנר ששר
עשיית ערוב סימן תח' - תט' Audio Shiur הרב אבנר ששר
הלכות שופר Audio Shiur הרב אבנר ששר
הלכות יום כיפור - תוספת יום כיפור Audio Shiur הרב אבנר ששר
הלכות ארבעת המינים Audio Shiur הרב אבנר ששר
הספד בהיכל הישיבה - ללמוד מדמותו של אותו צדיק Audio Shiur Video Shiur הרב אבנר ששר
שו"ע או"ח סימן תקנא - הלכות סעודה מפסקת Audio Shiur הרב אבנר ששר
גבורות ה' - סיכום פרקים ג' ו-ד' Audio Shiur הרב אבנר ששר
הגדה של פסח - ארמי עובד אבי חלק ג' Audio Shiur הרב אבנר ששר
הגדה של פסח - ארמי עובד אבי חלק ב' Audio Shiur הרב אבנר ששר
הגדה של פסח - ארמי עובד אבי חלק א' Audio Shiur הרב אבנר ששר
ארבעת הבנים - חכם ורשע Audio Shiur הרב אבנר ששר
ארבעת הבנים - תם ושאינו ויודע לשאול Audio Shiur הרב אבנר ששר
פורים - התחפשות הזהות היהודית Audio Shiur הרב אבנר ששר
ארבע לשונות הגאולה וארבעת הבנים Audio Shiur Dvar Torah הרב אבנר ששר
פרשת זכור - משמעות הזכירה ומחיית עמלק Audio Shiur הרב אבנר ששר
שיחה לפרשת תרומה ה'תשע"ז - השראת שכינה מתוך מתן תורה Audio Shiur הרב אבנר ששר
גבורות ה' - פרק כט' - הבכוריות לפני ואחרי יצי"מ Audio Shiur הרב אבנר ששר
שיחה לפרשת משפטים ה'תשע"ז - מה ענין המשפטים לאחר מעמד הר סיני Audio Shiur הרב אבנר ששר
הכנה לצבא - החיל והחוסן - משמעות הצבא והיחס אל החילונים Audio Shiur הרב אבנר ששר
אורות המלחמה - פסקה ב' - הזיק הנשמתי כיסוד הלחימה Audio Shiur הרב אבנר ששר
שיחה לפרשת יתרו - יתרו - אבי הגֵרים Audio Shiur הרב אבנר ששר
גבורות ה' - פרק כ"ט - תכונות הבכורה והחומריות בעמ"י Audio Shiur הרב אבנר ששר
אורות המלחמה - פסקה א' - מהות המלחמות בעולם Audio Shiur הרב אבנר ששר
בין אדם לחבירו - מתן אמון באחר Audio Shiur הרב אבנר ששר
שיחה לפרשת בשלח ה'תשע"ז - אקטיביות בנ"י הנדרשת לאחר היציאה ממצרים Audio Shiur הרב אבנר ששר
גבורות ה' - פרק ד' - תנועת הגֵרות במצרים והיחס אל הכנענים Audio Shiur הרב אבנר ששר
מאמר הדור - ארבע שאיפות באנושות המתממשות בתורה Audio Shiur Dvar Torah הרב אבנר ששר
אורות א"י - פסקה ח' - השלהבת שבכל אחד מישראל Audio Shiur הרב אבנר ששר
בין אדם לחבירו - השמחה התמידית Audio Shiur הרב אבנר ששר
שיחה לפרשת וארא ה'תשע"ז - אני ה' Audio Shiur הרב אבנר ששר
גבורות ה' - פרק ד' - עמ"י - שיא הרוחניות והמצרים - שיא החומריות Audio Shiur הרב אבנר ששר
מאמר הדור - הצגת התורה לדורנו בצורה מתאימה Dvar Torah הרב אבנר ששר
אורות א"י - פסקה ז' - אותיות הנשמה במצוות ובארץ ישראל Audio Shiur הרב אבנר ששר
השמחה - מהותה וכיצד מרגישים אותה Audio Shiur הרב אבנר ששר
שיחה לפרשת שמות ה'תשע"ז - שעבוד מצרים - עקרון ההיבדלות וההיכללות Audio Shiur הרב אבנר ששר
מאמר הדור - הצמאון לרגש בדורנו Audio Shiur הרב אבנר ששר
גבורות ה' - פרק ד' - תכלית השעבוד דווקא באומה המצרית Audio Shiur הרב אבנר ששר
שיחה לפרשת ויחי ה'תשע"ז - יעקב המכין את עמ"י לקראת גלות מצרים Audio Shiur הרב אבנר ששר
אורות א"י - סיום פסקה ו' - המשתוקק לארץ ישראל הנמצא בגולה Audio Shiur הרב אבנר ששר
עשרה בטבת - למה מתאבלים ביום זה ? Audio Shiur הרב אבנר ששר
שיחה לפרשת ויגש ה'תשע"ז - התגלות יוסף לאחיו ומהותו Audio Shiur הרב אבנר ששר
גבורות ה' - עניין שש מאות אלף יוצאי מצרים Audio Shiur הרב אבנר ששר
אורות א"י - פסקה ו' - הרגשת היוצא לשליחות לחו"ל Audio Shiur הרב אבנר ששר
הסביבון וארבעת המלכויות Audio Shiur הרב אבנר ששר
הכנה לחנוכה - נר מצווה - "ואנכי לא אשכחך" Audio Shiur הרב אבנר ששר
מאמר הדור - מה בין תורת הגלות לתורת א"י וההשפעות לכך Audio Shiur הרב אבנר ששר
אורות א"י - פסקה ו' - יציאה לחו"ל Audio Shiur הרב אבנר ששר
בין אדם לחבירו - כיצד מקבלים ביקורת כראוי? Audio Shiur הרב אבנר ששר
מהר"ל לחנוכה - נר מצווה וגבורות ה' - מלכות יוון והבירורים הנובעים מכך Audio Shiur הרב אבנר ששר
אורות א"י - פסקה ה' - כוח הדמיון והנבואה בארץ ישראל לעומת חו"ל Audio Shiur הרב אבנר ששר
מאמר הדור - הפתרון המיועד לדור Audio Shiur הרב אבנר ששר
גבורות ה' - העמקה בפרק ג' Audio Shiur הרב אבנר ששר
בין אדם לחבירו - מתיחת ביקורת בצורה נכונה (חלק 1) Audio Shiur הרב אבנר ששר
שיחה לפרשת תולדות ה'תשע"ז - יצחק - 'צוחק' על העוה"ז Audio Shiur הרב אבנר ששר
גבורות ה' - סיכום פרק ג' Audio Shiur הרב אבנר ששר
מאמר הדור - ייחודיות הדור וההשלכות לכך Audio Shiur הרב אבנר ששר
שיחה לפרשת חיי שרה ה'תשע"ז - שדה מערת המכפלה Audio Shiur הרב אבנר ששר
גבורות ה' - פרק ג' - יציאת מצרים - יסוד האמונה Audio Shiur הרב אבנר ששר
שיחה לפרשת וירא - יראת ה' והמושג 'וירא' Audio Shiur הרב אבנר ששר
גבורות ה' - פרק ב' - המקור למצוות ההגדה בפסח Audio Shiur הרב אבנר ששר
אורות א"י - כיצד נשפיע על העולם (פסקה ג') Audio Shiur הרב אבנר ששר
פיתוח האישיות - הקשבה Audio Shiur הרב אבנר ששר
שיחה לפרשת לך לך - אברהם ומאבקיו לקריאת שם ה' בעולם Audio Shiur הרב אבנר ששר
גבורות ה' - פרק א' - כיצד ניתן לשבח בכלל את ה'?! Audio Shiur הרב אבנר ששר
הקדמה ופתיחה למאמר הדור Audio Shiur הרב אבנר ששר
אורות א"י - הבנת ערכה של הארץ בעזרת התורה הפנימית (פסקה ב') Audio Shiur הרב אבנר ששר
הקדמה לשיעורים בנושא 'פיתוח האישיות' Audio Shiur הרב אבנר ששר
פרשת ניצבים - הברית המתחדשת בראש השנה Audio Shiur הרב אבנר ששר
אורות א"י - הצורך בתורת הנסתר להבנת ערכה של הארץ Audio Shiur הרב אבנר ששר
המשך הקדמה לגבורות ה' - הסיבה בעצם לאירועים היסטוריים כדבר ה' Audio Shiur הרב אבנר ששר
הקדמה לגבורות ה' - עניין חכם עדיף מנביא Audio Shiur הרב אבנר ששר
יום כיפור - ההתחברות בין הדוד לרעיה Audio Shiur הרב אבנר ששר
חגי תשרי כתהליך היבנות הקשר בין האיש לאישה Audio Shiur הרב אבנר ששר
התשובה - רצון לשינוי פנימי Audio Shiur הרב אבנר ששר
ארץ ישראל - חיות עצמית Audio Shiur הרב אבנר ששר
תשובה - חזרה ל'אני העצמי' Audio Shiur הרב אבנר ששר
ארץ ישראל כדבר עצמי לאומה - אורות א"י Audio Shiur הרב אבנר ששר
יסוד ההקשבה בראש השנה וביחס בין אדם לחבירו Audio Shiur הרב אבנר ששר
מהי תשובה? Audio Shiur הרב אבנר ששר
הקדמה לספר אורות ופתיחת מאמר 'אורות ארץ ישראל' Audio Shiur הרב אבנר ששר
גאולת עם ישראל בארצו Audio Shiur הרב אבנר ששר
למהלך חגי תשרי Audio Shiur הרב אבנר ששר
מסילת ישרים שיעור ל' פרק ה' חלק ג' Audio Shiur הרב אבנר ששר
מסילת ישרים שיעור כ"ט פרק ה' חלק ב' Audio Shiur הרב אבנר ששר
מסילת ישרים שיעור כ"ח פרק ה' חלק א' Audio Shiur הרב אבנר ששר
מסילת ישרים שיעור כ"ז פרק ד' חלק ו' Audio Shiur הרב אבנר ששר
מסילת ישרים שיעור כ"ו פרק ד' חלק ה' Audio Shiur הרב אבנר ששר
מסילת ישרים שיעור כ"ד פרק ד' חלק ד' Audio Shiur הרב אבנר ששר
מסילת ישרים שיעור כ"ג פרק ד' חלק ג' Audio Shiur הרב אבנר ששר
מסילת ישרים שיעור כ"ב פרק ד' חלק ב' Audio Shiur הרב אבנר ששר
מסילת ישרים שיעור כ"ב פרק ד' Audio Shiur הרב אבנר ששר
מסילת ישרים שיעור כ"א פרק ג' חלק ג' Audio Shiur הרב אבנר ששר
מסילת ישרים שיעור כ' פרק ג' חלק ב' Audio Shiur הרב אבנר ששר
מסילת ישרים שיעור י"ט פרק ג' חלק א' Audio Shiur הרב אבנר ששר
מיוחדותו של יום העצמאות Audio Shiur הרב אבנר ששר
הגילוי שבהסתר Audio Shiur הרב אבנר ששר
מסילת ישרים שיעור י"ח פרק ב' חלק ג' Audio Shiur הרב אבנר ששר
מסילת ישרים שיעור י"ז פרק ב' חלק ב' Audio Shiur הרב אבנר ששר
מסילת ישרים שיעור ט"ז פרק ב' חלק א' Audio Shiur הרב אבנר ששר
מסילת ישרים שיעור ט"ו פרק א' חלק ח' Audio Shiur הרב אבנר ששר
מסילת ישרים שיעור י"ד פרק א' חלק ז' Audio Shiur הרב אבנר ששר
מסילת ישרים שיעור י"ג פרק א' חלק ו' Audio Shiur הרב אבנר ששר
מסילת ישרים שיעור י"ב פרק א' חלק ה' Audio Shiur הרב אבנר ששר
מסילת ישרים שיעור י"א פרק א' חלק ד' Audio Shiur הרב אבנר ששר
מסילת ישרים שיעור י' פרק א' חלק ג' Audio Shiur הרב אבנר ששר
מאמרי ראי"ה לחנוכה פך השמן Audio Shiur הרב אבנר ששר
מסילת ישרים שיעור ט' פרק א' חלק ב' Audio Shiur הרב אבנר ששר
מסילת ישרים שיעור ח' פרק א' חלק א' Audio Shiur הרב אבנר ששר
מסילת ישרים שיעור ז' פרק א' חלק א' Audio Shiur הרב אבנר ששר
מסילת ישרים שיעור ד' הקדמה חלק ג' Audio Shiur הרב אבנר ששר
מסילת ישרים שיעור ג' הקדמה חלק ב' Audio Shiur הרב אבנר ששר
מסילת ישרים שיעור ו' הקדמה חלק ה' Audio Shiur הרב אבנר ששר
מסילת ישרים שיעור ה' הקדמה חלק ד' Audio Shiur הרב אבנר ששר
מסילת ישרים שיעור ב' Audio Shiur הרב אבנר ששר
מסילת ישרים שיעור פתיחה Audio Shiur הרב אבנר ששר
הלכות סוכה Audio Shiur הרב אבנר ששר
הלכות סוכה Audio Shiur הרב אבנר ששר
הדלקת נרות Audio Shiur הרב אבנר ששר
מאמרי הראי"ה מאמר נר חנוכה Audio Shiur הרב אבנר ששר
הלכות חנוכה Audio Shiur הרב אבנר ששר
שיעור באורות התשובה Audio Shiur הרב אבנר ששר
מאמר הדור שיעור א' Audio Shiur הרב אבנר ששר