English Español
צרו קשר
נושאים

תוצאות חיפוש

נושא מעביר השיעור
שביבי למדנות בדף יומי - מסכת שבת דף ב' - הוצאה בשבת Audio Shiur Video Shiur הרב ישי הורן
שביבי למדנות בדף יומי - מסכת ברכות דף ס' - ברכת 'המפיל' Audio Shiur Video Shiur הרב ישי הורן
חלקי ברכת המזון, ברכת הרח, כללי הזימון | מב - מט Audio Shiur הרב שמואל הרשלר
שביבי למדנות בדף יומי - מסכת ברכות דף מח - ערבית Audio Shiur Video Shiur הרב ישי הורן
שביבי למדנות בדף יומי - מסכת ברכות דף לט - ברכת בורא נפשות Audio Shiur Video Shiur הרב ישי הורן
שביבי למדנות בדף יומי - מסכת ברכות דף לה - ברכות הנהנין Audio Shiur Video Shiur הרב ישי הורן
זמן תפילה, תפילת תשלומין, למה ראב"ע התיעץ עם אשתו, ערבית בשבת לפני פלג המנחה. - ברכות | כב - כז Audio Shiur הרב שמואל הרשלר
ברכת המזון, ברכות התורה, שומע כעונה - ברכות | טז - כא Audio Shiur הרב שמואל הרשלר
פנינים שבועים מהדף היומי - ברכות | ט-טו Audio Shiur הרב שמואל הרשלר
פנינים שבועים מהדף היומי - ברכות | דפים ג-ח Audio Shiur הרב שמואל הרשלר
פנינים שבועים מהדף היומי - ברכות | דף ב Audio Shiur הרב שמואל הרשלר
ברכות דף י"ח-כ"ד Dvar Torah רבני הישיבה
ברכות דף י"א-י"ז Dvar Torah רבני הישיבה
ברכות דף ד'-י' Dvar Torah רבני הישיבה