English Español
צרו קשר
נושאים

מאגר תורני

Backחזרה לעמוד ראשי

שיעור 4-מחלוקת הרא''ש והרמב''ן בהוצאת פסולת סמוך לאכילה-שיעור שנמסר בכולל

ע"י: מו"ר ראש הישיבה הרב ברוך וידר שליט"א

השיעורים השנה מוקדשים לזכרו של הרב נתן טשסקאלה זצ"ל
ראש אב בית דין פריז
נשיא תנועת המזרחי בצרפת
תרומת קרן ע"ש הרב נתן טשסקאלה זצ"ל
הרב יצחק פסין, מנהל הקרן