English Español
צרו קשר
נושאים

מאגר תורני

Backחזרה לעמוד ראשי

נישואי מעוברת ומינקת - שיעור כללי במסכת כתובות (ס:)

ע"י: הרב יהודה גליק שליט"א

השיעורים השנה מוקדשים לזכרו של הרב נתן טשסקאלה זצ"ל
ראש אב בית דין פריז
נשיא תנועת המזרחי בצרפת
תרומת קרן ע"ש הרב נתן טשסקאלה זצ"ל
הרב יצחק פסין, מנהל הקרן

Download File להצגת דף מקורות

מקורות:

  • מסכת כתבות דף ס : "ת"ר נתנה בנה למינקת...דחנקן בניהו"
  • רא"ש שם - פרק ה הלכה/סימן כ'
  • מסכת יבמות דף מ"ב. "תניא לא ישא אדם מעוברת חבירו...את בנה"
  • שו"ת נודע ביהודה מהדורא תנינא - אבן העזר סימן ל"ח
  • שו"ת עזרת כהן (ענייני אבן העזר) סימן כ'